Necessita un pressupost gratuït i sense compromís?

Sol•liciti pressupost

Servei de traducció de manuals

Els manuals d'instruccions han adquirit una gran importància en la Unió Europea. El fabricant només pot oferir els seus articles acompanyats d'unes instruccions clares i traduïdes a l'idioma o idiomes oficials del país on es venen.

Actualment, la venda de qualsevol producte amb unes instruccions poc clares o incomplertes, a més de danyar la imatge del fabricant o distribuïdor, pot comportar serioses pèrdues econòmiques i fins i tot demandes legals.

Per ajudar davant d'aquesta situació, Mondo Agit ofereix els seus serveis professionals de traducció i revisió de manuals d'instruccions.

Les traduccions dutes a terme per nadius experts en el tema asseguren una traducció adequada i fidel a l'original; la revisió, duta a terme per correctors no especialitzats en la matèria, garanteix que tothom pugui entendre el text.

La traducció de manuals d'instruccions consta de dues parts imprescindibles:

  • La lectura i comprensió del manual.
  • La redacció de la traducció del manual. Per dur a terme aquesta segona part de la traducció, el traductor haurà de ser capaç d'escriure correctament i tenir un enorme domini de l'idioma, per la qual cosa és imprescindible ser nadiu o bilingüe. Un aspecte molt a tenir en compte en la redacció de manuals d'instruccions és l'exactitud, el més lleuger canvi pot donar peu a una lectura equivocada.

Un cop acabada la traducció del manual, es procedeix a la seva revisió duta a terme per revisors o traductors nadius. 

Conforme al RD 1468/1988 (dictat sobre la base de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris de 1984), els usuaris i consumidors tenen un dret bàsic a la informació correcta sobre els diferents productes posats a la seva disposició al mercat, a fi de facilitar el necessari coneixement per al seu adequat ús, consum o gaudi. Això inclou, d'acord amb l'exposició de motius d'aquesta norma, l'etiquetatge, presentació i publicitat, establint l'obligatorietat que tant les dades d'identificació com els fullets informatius siguin fàcilment comprensibles. L'article 8 de l'esmentat articulat estableix que les dades d'identificació i maneig del producte "han de figurar, almenys, en castellà". Aquest article ha estat corroborat per la sentència TEJ del 12 d'octubre del 1999.