Condicions de contractació

Aquí trobareu les condicions generals de Mondo Agit, S.L.

1. Pròleg

Aquestes condicions generals de contractació s’aplicaran a totes les qüestions i disputes que sorgeixin de la relació comercial entre MONDO AGIT, S.L., en endavant l’agència de traducció, i el client. Serà així a menys que s’acordi expressament treballar segons unes condicions diferents.
Es considerarà que el client accepta aquestes condicions així que faci la primera ordre de comanda a l’agència de traducció.
La possible invalidesa d’alguna disposició, no afectarà la validesa de les restants.
Les condicions generals pròpies del client només es regiran després de l’acceptació expressa i per escrit de l’agència de traducció.

2. Ordre de comanda

L’ordre de comanda s’haurà d’efectuar per escrit o de forma electrònica i ha de ser confirmada per escrit o electrònicament per l’agència de traducció. L’agència haurà de disposar, com a molt tard en començar amb la realització de l’encàrrec, de tots els materials necessaris per dur-lo a terme. L’agència de traducció no es responsabilitza dels retards ni dels errors en el treball motivats per una ordre de comanda defectuosa, incompleta o confusa.

El client es compromet a informar l’agència de traducció, al més tard en el moment de formalització de la comanda, sobre tots els aspectes d’importància per a la realització de l’encàrrec, com ara idiomes, data de lliurament, terminologia, finalitat, format, etc. En cas que aquests matisos canviïn algun aspecte important de la comanda, el preu podrà ser modificat. Si el client no ha informat a l’agència de traducció sobre algun aspecte important, el client no tindrà dret a cap tipus d’indemnització ni descompte per raó de les deficiències, causades, per exemple, perquè el client no hagués informat sobre la finalitat i la traducció no és adequada a la finalitat prevista.

3. Modificació/cancel•lació de la comanda

En cas que el client desitgi modificar la comanda després de fer-ne la formalització, l’agència de traducció es reserva el dret de modificar al seu torn la data de lliurament i els preus. Les modificacions s’hauran de confirmar per escrit (e-mail o carta).
El client només estarà autoritzat a cancel•lar la comanda en cas que la data de lliurament i la pròrroga s’hagin ultrapassat fora de tota proporció.
Si el client cancel•lés la comanda sense estar-ne autoritzat, estarà obligat a abonar la quantitat completa segons les condicions acordades o, si no n’hi ha, segons aquestes condicions generals. La cancel•lació de la comanda s’haurà de dur a terme per escrit (e-mail o carta).
En cas que el client no pogués mantenir els seus compromisos, a causa de fallida, dissolució o d’altres, es compromet a informar immediatament de la situació a l’agència de traducció.

L’agència de traducció podrà aturar immediatament la comanda i exigir-ne el pagament immediat abans de continuar amb la feina.
Si el client ajornés la data de la trobada amb menys d’una setmana d’antelació (especialment en els serveis d’interpretació), es produirà un recàrrec del 25% més dietes i despeses de desplaçament (si s’escau). En cas de cancel•lació del servei d’interpretació per part del client, el recàrrec serà del 100% més allotjament i despeses de desplaçament (si s’escau).

4. Terminis de lliurament

Els terminis de lliurament només són vinculants després de la confirmació expressa per part de l’agència de traducció.
Tota referència horària es correspon a l’horari centreeuropeu (Madrid, París, Berlín, Roma, etc.), generalment GMT+1; GMT+2 en horari d’estiu.

En cas que l’agència de traducció no pugui respectar el termini de lliurament, informarà tan aviat com sigui possible al client i acordarà amb aquest un altre termini de lliurament. Es considerarà que el lliurament ha tingut lloc quan s’hagi dut a terme de manera demostrable (e-mail, correu, missatger, etc.), segons s’hagi acordat i en el lloc concertat. Es considerarà que no s’ha respectat el termini de lliurament quan el lliurament s’endarrereixi en més de 3 hores i el client hagi informat de la situació a l’agència de traducció de manera demostrable per e-mail o per telèfon ja fa una hora. El retard en el lliurament pot comportar, si sobrepassa les 24 hores, una modificació del preu del servei en el cas d’encàrrecs urgents.

Aquesta modificació s’aplica de la manera següent:

24 hores = 2.000 paraules - Modalitat habitual 0% recàrrec 24 hores = 4.000 paraules - Modalitat urgent +35% recàrrec.
Si el lliurament d’un encàrrec urgent de 8.000 paraules x 10 cèntims es produís, en lloc de als dos dies, als tres, el preu final no seria del 100% (800 €) + 35% (280 €) = 1.080 €, seria de 940 €, perquè el recàrrec només afectaria a 4.000 de les 8.000 paraules.
En cas de retards en els terminis de lliurament originats per causes de força major o d’altres circumstàncies d’índole similar, l’agència de traducció no se n’haurà de responsabilitzar.

5. Realització de l’encàrrec i contacte amb el traductor

L’encàrrec es realitzarà conforme als principis generals de la professió.
Totes les traduccions seran completes, fidels a l’original i es realitzaran de la millor manera possible.
L’agència de traducció es reserva el dret a contractar en qualsevol moment el servei de tercers sense haver de informar-ne al client.
El contacte entre el client i el tercer empleat per part de l’agència de traducció estarà pendent de la nostra aprovació i se’ns haurà de comunicar en qualsevol cas, tant si s’origina per part del client, com si s’origina per part del tercer empleat, a l’agència de traducció.
Sense l’aprovació expressa de l’agència de traducció, el client no estarà autoritzat a posar-se en contacte ni per al present encàrrec ni per a posteriors (durant un any des del darrer encàrrec) amb el traductor.

6. Reclamacions

Les reclamacions s’hauran de dur a terme en les dues setmanes següents al lliurament.
En cas que el client consideri que la traducció és defectuosa, tindrà dret a exigir-ne la revisió. Al punt 7 d’aquestes condicions generals, es descriu en què pot consistir una traducció defectuosa.
Els possibles errors a la traducció hauran d’estar assenyalats i fonamentats. En cas que la reclamació sigui fonamentada, l’agència de traducció corregirà el treball i oferirà, si s’escau, un descompte per les molèsties.
L’agència de traducció no es fa responsable d’errors causats per la possible redacció ambigua o defectuosa del text de partida.
L’ambigüitat en el text original eximeix l’agència de traducció de responsabilitat.
El client es fa responsable de tots els errors causats pels errors en la terminologia pròpia del client.
El dret a correcció i reclamació caduca als dos mesos a partir del lliurament de l’encàrrec.

7. Errors en la traducció

Els errors en la traducció poden consistir en un dels diferents punts aquí enunciats:

1. Faltes gramaticals i ortogràfiques.
2. Parts sense traduir.
3. Traduccions amb un sentit clarament equivocat.

No poden ser considerats errors en les traduccions, els següents:

1. Qüestions d’estil i gust.
2. Errors ocasionats per ambigüitats del text original.
3. Diferències en la terminologia emprada (a menys que el client hagi facilitat una llista o informació clara sobre això).

8. Condicions de pagament, honoraris i retribució

La factura s’expedirà i es lliurarà al client a la conclusió de l’encàrrec, i això es podrà esdevenir per e-mail o per correu ordinari.
El pagament es realitzarà, en cas que no s’hagi acordat d’una altra manera, als 20 dies des del lliurament. El pagament es durà a terme per transferència bancària o en efectiu.
Segons la situació, l’agència de traducció podrà exigir el pagament de la quantitat completa o d’una part d’aquesta.
Generalment, la tarifa mínima en traducció és de 60 euros, en traducció jurada de 80 euros i en treballs de localització de 100 euros.
La nostra tarifa per hores generalment és de 41 euros l’hora.
Tota reducció i descompte s’ha d’incloure a la factura o al pressupost i només tindrà validesa si es respecten tots els requisits acordats.
Si el client s’endarrerís en el pagament, l’agència de traducció podria exigir interessos per un valor del 5% sobre el tipus d’interès del Banc d’Espanya (Banco de España) fins al pagament total de la comanda.
En qualsevol cas, el client directe serà el primer responsable del pagament.

9. Dret d’ús i copyright

Tots els drets d’ús i autoria romandran en possessió de l’agència de traducció a menys que s’acordi una altra cosa. Tanmateix, el client estarà autoritzat a utilitzar i modificar el material encarregat i pagat a l’agència de traducció.
El client no estarà autoritzat a utilitzar el material encarregat fins al pagament complet de la quantitat acordada pel servei. D’aquesta manera, l’ús de la traducció suposarà una infracció en cas que no es respectin les condicions de pagament especificades a la factura.
El client assegura estar en possessió de tots els drets d’autoria sobre el material a tractar. L’agència de traducció no es fa responsable dels possibles danys sobre els drets d’autor de tercers.

10. Confidencialitat

L’agència de traducció es compromet a mantenir en confidencialitat tots els documents i les informacions rebuts del client per realitzar l’encàrrec.
Tots els traductors, autònoms i d’altres treballadors que col•laboren amb l’agència de traducció han signat un acord de confidencialitat i estan, per tant, obligats a mantenir en confidencialitat totes les informacions que afecten l’encàrrec.

11. Protecció de dades

El client es mostra conforme a l’emmagatzematge amb fins administratius de les seves dades de conformitat amb la normativa de protecció de dades. El client podrà revocar la seva conformitat en qualsevol moment.
L’agència de traducció no posarà les dades del client a disposició de tercers sense permís.

12. Jurisdicció

Tota qüestió litigiosa se sotmetrà a la legislació espanyola.

 

Data d’actualització: 16/09/2014

© Mondo Agit, S.L.